На даний момент 38 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Головна Проекти || Правових актів Обладміністрація ПРОГРАМА підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на 2011-2012 роки

ПРОГРАМА підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на 2011-2012 роки

e-mail Друк PDF

ЗМІСТ

Розділ 1.

Характеристика Програми підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на 2011-2012  роки.

 

2 – 4

Розділ 2.

Загальні положення.

 

5 - 6

Розділ 3.

Стан і аналіз проблем малого підприємництва у Миколаївській області.

Головна мета Програми та очікувані результати.

 

6 – 13

 

Завдання і заходи Програми

 

 

Розділ  1.

Упорядкування нормативного регулювання підприємницької діяльності.

14 - 18

Розділ 2.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка.

 

19 – 21

Розділ  3.

Ресурсне та інформаційне забезпечення,  формування інфраструктури підтримки підприємництва.

 

22 - 28

Розділ  4.

Цільові проекти та підпрограми.

 

29 - 33

 

Розділ 1 . ХАРАКТЕРИСТИКА

Програми підтримки малого підприємництва

у Миколаївській області на 2011-2012 роки

 

№ з/п

Загальна характеристика області

1.

Площа території (тис. км2)          -   24,6

Кількість населення (тис. чол.)   -   1189,5

Специфіка

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування;

харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів;

легка промисловість;

металургія та обробка металу;

виробництво та розподіл електроенергії, газу та води;

суднобудування

 

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%)

на 1 січня 2011 року

 

 

2,7

Перелік територій, на яких введено:

- спеціальний торговий патент –

- спеціальний режим інвестування -

 

 

 

2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного нормативного акта)

 

 

 

3.

Головний розробник Програми

 

Співрозробники:

Головне управління економіки облдержадміністрації;

депутати Миколаївської обласної ради;

Миколаївський обласний центр зайнятості;

регіональний Фонд підтримки підприємництва у Миколаївській області;

головне управління агропромислового розвитку  облдержадміністрації;

управління з питань зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, європейської інтеграції, туризму і курортів облдержадміністрації;

обласна організація роботодавців «Промисловці та підприємці Миколаївщини»;

обласна громадська організація «Знання, безпека, добробут»;

інші громадські об’єднання підприємців.

 

4.

Мета і перелік пріоритетних завдань Програми

Подальше впровадження регуляторної політики;

оптимізація дозвільної системи та підвищення ефективності діяльності дозвільних центрів;

створення механізмів залучення коштів для підтримки суб’єктів малого підприємництва;

стимулювання діяльності новостворених фермерських господарств та фермерських господарств з відокремленими садибами;

впровадження гнучкої інвестиційної підтримки, орієнтованої на виробничу та інноваційну сфери;

сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності;

запровадження системи консультаційних послуг для підприємців;

впровадження освітніх програм з підприємницької діяльності для суб’єктів господарювання та широких верств населення;

забезпечення впровадження Президентської Програми перепідготовки управлінських кадрів для сфери підприємництва;

інформаційна підтримка суб’єктів малого підприємництва;

розвиток туристичної, курортної та рекреаційної інфраструктури області.

 

5.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників

Вихідні дані на початок дії Програми

Очікувані резуль-

тати

1. Кількість суб’єктів малого підприємства на 10 тис. чол. населення  (одиниць)

830

860

2. Чисельність  зайнятих у малому бізнесі   (осіб)

229074

231100

3. Кількість підприємців-фізичних осіб

69936

73800

4. Кількість фермерських  господарств (одиниць)

кількість фермерських угідь (га)

4608

325050

4608

325050

5. Питома вага малого підприємництва у загальному випуску продукції регіону (%)

22,7

25,8

6. Надходження до бюджетів області усіх рівнів (млн. гривень)

1375,3

1581,6

7. Кількість об’єктів інфраструктури підтримки малого підприємництва (одиниць)

472

500

8. Розміщення держзамовлень серед суб’єктів підприємницької діяльності,   кількість / обсяги (тис. гривень)

1044,4

1320,6

9. Кількість підприємців, які пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

1900

2200

10.  Кількість створених нових робочих місць (одиниць)

14000

14000

6.

Строки та етапи реалізації Програми

 

Протягом 2011-2012 років.

7.

Основні джерела фінансування

Державний, обласний, місцеві бюджети, кошти Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй, відібраних сільських, селищних рад, територіальних  громад,  кошти виконавців, залучені кредитні кошти.

 

8.

Система організації контролю за виконанням Програми

Надання щоквартального звіту Міністерству економічного розвитку та торгівлі України;

підготовка звіту голові облдержадміністрації про основні напрями виконання Програми;

заслуховування звіту про виконання Програми на сесії обласної ради, колегіях облдержадміністрації, колегіях головного управління економіки облдержадміністрації;

заслуховування звіту про виконання Програми на засіданнях постійної комісії обласної ради з питань  регуляторної політики, підприємницької діяльності та торговельно-побутового обслуговування населення;

раз на півроку затвердження Плану дій з виконання заходів Програми, з подальшим розглядом його виконання на засіданнях  консультативно-дорадчих органів з питань розвитку та підтримки підприємництва при облдержадміністрації;

проведення громадських обговорень щодо виконання заходів Програми щорічно.

 
 


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням обласної ради

від 25 березня 2011 р. № 4

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки малого підприємництва

у Миколаївській області на 2011-2012 роки

 

 

Розділ 2. Загальні положення

 

Розвиток підприємництва виступає одним із головних чинників формування середнього класу, розвитку демократії та побудови громадянського суспільства. Процеси формування і реалізації державної економічної політики, зростання національної конкурентоспроможності України значною мірою мають орієнтуватися на створення оптимальної системи підтримки розвитку малого та середнього підприємництва. Важливим фактором розбудови системи підтримки розвитку підприємницької діяльності є формування в країні сприятливого інституційного середовища.

Інструментом реалізації на регіональному рівні державної політики розвитку малого підприємництва є Програма підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на  2011-2012 роки  (далі – Програма).

Програму  розроблено відповідно до статей 2, 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законів України «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні»,  Програми економічних реформ на 2010 – 2014 роки, яка розроблена комітетом з економічних реформ при Президентові України.

Програма являє собою узгоджений за ресурсами, виконавцями і строками реалізації комплекс заходів (проектів), спрямованих на створення нормативно-правових, фінансових, ресурсних, інформаційних та інших умов розвитку малого підприємництва в регіоні.

Підготовку Програми здійснено відповідно до стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики розвитку регіону, визначених в останніх концептуальних, стратегічних, програмних, законодавчих та нормативних документах, з урахуванням положень Програми Президента «Україна для людей», Законів України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», указів Президента України, інших законодавчих, програмних та нормативно-правових документів щодо регулювання та розвитку підприємництва.

Програму на 2011-2012 роки  розроблено відповідно до пропозицій,  наданих членами робочої групи, та передбачено заходи, що спрямовані на підтримку розвитку всієї сфери підприємництва, і насамперед малого.

Програма підтримки малого підприємництва у Миколаївській області            на 2011-2012 роки тісно пов’язана з Програмою економічно-соціального розвитку Миколаївської області на 2011-2014 роки «Миколаївщина – 2014» і є логічним продовженням Регіональної програми підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на 2009-2010 роки.

Ця Програма спрямована на досягнення показників, визначених Програмою соціально-економічного розвитку Миколаївської області, та реалізацію середньострокових пріоритетів інноваційної діяльності регіонального рівня.

 

 

Розділ 3. Стан і аналіз проблем малого підприємництва в Миколаївській області. головна мета програми та очікувані результати

 

Динаміка зростання кількості суб’єктів підприємницької діяльності в регіоні залишається позитивною. На фоні загальних високих темпів збільшення кількості суб’єктів  малого підприємництва темпи зростання кількості фізичних осіб-підприємців суттєво випереджали динаміку утворення малих підприємств.

 

 

 

 

 

Так, загальна кількість суб’єктів малого підприємництва на кінець 2010 року становила 79386 одиниць, з них 12 відсотків до загальної кількості становлять малі підприємства та 88 відсотків фізичні особи – підприємці.

 

 

 

 

 

Кількість суб’єктів малого підприємництва у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить 830 суб’єктів, що на 169 більше ніж в цілому по Україні (661).  За цим показником серед інших регіонів країни область посіла друге  місце після м. Києва (1012).

 

 

 

 

Кількість малих підприємств – юридичних осіб у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить 100 підприємств, що на 18 більше ніж в цілому по Україні (82). За цим показником серед інших регіонів країни область посіла третє місце після м. Києва (258) та Одеської області (107).

 

 

 

 

 

Кількість фізичних осіб – підприємців у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення становить 730 осіб, що на 151 більше ніж в цілому по Україні (579). За цим показником серед інших регіонів країни область посіла третє місце після м.  Києва (754) та м.  Севастополя (737).

 

 
Вагому соціальну роль підприємництва визначає його здатність до швидкого і масштабного створення нових робочих місць.

 

З урахуванням самозайнятості приватних підприємців загальна кількість працюючих у сфері малого підприємництва становить 229 тис. осіб або 37,5 відсотка працездатного населення області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним механізмом реалізації державної політики розвитку підприємництва на місцевому рівні є Програма підтримки малого підприємництва, яка відповідно до Закону України «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» розробляється в області кожні два роки.

 

 

На сьогодні закінчує свою дію Регіональна програма підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на 2009-2010 роки, затверджена рішенням обласної ради від 26 березня 2009 року № 2.

 

 

Завдяки злагодженій роботі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у тяжкі для всієї країни 2008 – 2010  роки Миколаївській області одній із небагатьох серед інших областей України вдалося зберегти основні соціально-економічні показники, а в деяких галузях їх навіть поліпшити.

 

 

Одним із критеріїв оцінки ефективності розвитку малого підприємництва є створення сприятливих умов для залучення населення до зайняття підприємницькою діяльністю. І це насамперед стосується незахищених категорій громадян, неконкурентних на ринку праці (інвалідів, жінок, звільнених у запас військовослужбовців, молоді).

 

 

 

Всього протягом дії Програми одноразову допомогу по безробіттю для започаткування власної справи отримали 496 безробітних.

 

 

2009  року у зв’язку із кризою  виплату одноразової допомоги по безробіттю  було призупинено.

 

 

 

Протягом 2009 – 2010 років працевлаштовано на дотаційні робочі місця 2136 безробітних.

 

 

 

 

Особливо ефективним було надання такої послуги  сільським мешканцям, що сприяло можливості розширення їх працевлаштування.

 

 

 

 

 

 

 

З метою підвищення  конкурентоспроможності безробітних набуває розвитку їх професійне перенавчання. Запроваджуються курси підвищення кваліфікації «Організація малого бізнесу», «Основи організації підприємницької діяльності», «Організація та управління підприємствами середнього бізнесу» та «Бізнес – планування для організації підприємницької діяльності», «Діяльність підприємства в умовах фінансово-економічної кризи».

 

Не слід відкидати і міжнародний аспект розвитку малого та середнього підприємництва. Рівень розвитку малого підприємництва має сприяти створенню позитивного іміджу області, забезпеченню ефективної ринкової економіки. Створення сприятливого підприємницького клімату повинно стати запорукою консолідації  зусиль щодо удосконалення рівня відносин і співпраці з донорськими організаціями та участі у міжнародних проектах. Політика місцевої влади  у цій сфері спрямована на приєднання регіону до міжнародних програм, підписання двосторонніх та багатосторонніх міжвідомчих угод.

 

Так, у рамках цієї Програми протягом двох років на території 8 районів реалізовувався проект Європейського Союзу та Програми розвитку ООН  «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», в ході якого створено 49  організацій громад, із них 43 є учасниками проекту. Керівництвом управління проектом підготовлено і схвалено 52 мікропроектні заявки (40 - основна квота, 7 - квоти 40+ та 5 – квота 40++). Усього залучено на фінансування проектів громад області 900,0 тис. доларів. Продовження цієї роботи заплановано і на 2011-2012 роки.

 

Поряд із цим відповідно до рейтингу країн світу з ведення бізнесу, який проведено Світовим банком спільно з Міжнародною фінансовою корпорацією, Україна на сьогодні займає 142 місце серед 183 країн світу. Це свідчить про наявність проблем, що заважають прозоро і стабільно вести підприємницьку діяльність, зокрема:

нестабільність та суперечливість у законах і нормативних документах, що регламентують підприємницьку діяльність;

труднощі з отриманням фінансово-кредитної допомоги, висока вартість позики, нерозвиненість фінансового ринку;

складна схема одержання дозвільних документів, зокрема, на будівництво об'єктів, оформлення земельних ділянок;

велика кількість контролюючих органів, відсутність прозорості та відкритості діяльності органів митного контролю;

нерозвиненість інфраструктури підтримки малого бізнесу, насамперед у сільській місцевості.

 

Крім того, у зв’язку з внесеним змін до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» в частині обов’язкової сплати страхового внеску фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований та єдиний податок), та прийняття нового Податкового кодексу України,  незважаючи на позитивні зрушення, що відбулися у малому підприємництві протягом 2009 - 2010 років, у І кварталі 2011 року прогнозується  зменшення загальної кількості фізичних осіб-підприємців до 10 відсотків або на 7252 особи.

 

 

Тому головною метою Програми на наступні роки повинно стати створення належних умов для реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність, а також підвищення добробуту громадян  області шляхом залучення широких верств населення до підприємницької діяльності.

 

 

 

Основними завданнями Програми є:

 

сприяння створенню нових робочих місць суб'єктами малого підприємництва;

створення умов для розвитку малого підприємництва у виробничій сфері, у тому числі на базі реструктуризованих підприємств.

підтримка ділової та інвестиційної активності, розвиток конкуренції на ринку товарів та послуг;

залучення до підприємницької діяльності жінок, молоді, пенсіонерів та інших верств населення;

активізація фінансово-кредитних та інвестиційних механізмів, пошук нових форм фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва;

формування регіональної інфраструктури розвитку та підтримки малого підприємництва;

 

 

 

Основними напрямами Програми є:

 

вдосконалення нормативно-правової бази у сфері підприємницької діяльності;

формування єдиної державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності;

активізація фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки малого підприємництва;

сприяння створенню інфраструктури розвитку малого підприємництва.

 

Завдання і заходи з виконання Програми підтримки малого підприємництва у Миколаївській області на 2011-2012 роки визначено у додатку до Програми.

 

 

Для виконання основних завдань необхідно:

Забезпечити подальше впровадження регуляторної політики.

 

 

Оптимізувати дозвільну систему та підвищити ефективність  діяльності дозвільних центрів шляхом:

проведення обласних конференцій, нарад, «круглих столів» та семінарів з питань удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності за участю підприємців, громадських організацій та місцевих дозвільних центрів;

здійснення моніторингу нормативно-правових актів, якими регулюється видача документів дозвільного характеру, підготовка пропозицій за  результатами моніторингу щодо зменшення переліку документів, що подаються для одержання дозволів, усунення численних  дублювань під час подання,  розгляду та узгодження документів на кожному етапі дозвільної процедури;

інвентаризації документів дозвільного характеру, що видаються суб’єктам господарювання, та підготовки пропозицій до переліку видів діяльності, щодо яких пропонується застосувати декларативний принцип;

створення та постійне оновлення електронної бази інформаційних карток з видачі документів дозвільного характеру, що видаються місцевими та обласними дозвільними органами.

 

 

Стимулювати  виробничу сферу шляхом:

впровадження на території області механізму кредитування проектів суб’єктів малого підприємництва на пільгових умовах за кошти державного та місцевих бюджетів;

надання фінансової підтримки новоствореним фермерським господарствам та фермерським господарствам з відокремленими садибами за рахунок державного бюджету;

виплати дотацій підприємствам та фермерським господарствам, що забезпечують працевлаштування безробітних на додаткові робочі місця.

 

Сприяти безробітним в організації підприємницької діяльності шляхом:

здійснення професійного навчання за професіями (спеціальностями) та напрямами, що дають змогу займатися підприємницькою діяльністю;

надання профорієнтаційних послуг особам, які бажають відкрити власну справу;

надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності.

 

Забезпечити інформаційну та юридичну підтримку суб’єктів малого підприємництва шляхом:

проведення нарад, «круглих столів» з питань взаємодії суб’єктів малого бізнесу з контролюючими та правоохоронними органами;

впровадження освітніх програм з підприємницької діяльності для суб’єктів підприємницької діяльності;

впровадження тематичних телевізійних та радіопередач, рубрик у друкованих засобах масової інформації.

Створити систему оперативного реагування з метою вирішення проблемних питань, що виникають у суб’єктів малого підприємництва під час здійснення ними своєї діяльності шляхом:

забезпечення роботи «гарячих ліній» при органах виконавчої влади;

створення громадської приймальні з питань прийому скарг та пропозицій від суб’єктів підприємницької діяльності.

 

Очікуваними результатами від реалізації Програми є:

прискорення розвитку малого підприємництва, використання  його  потенційних можливостей,  перетворення на  дієвий  механізм  розв'язання економічних і соціальних проблем;

зменшення рівня  тіньового обороту у сфері малого підприємництва;

збільшення внеску малого підприємництва в економіку області;

зміцнення економічної бази міст і районів;

позитивний вплив на  вирішення проблем безробіття;

насичення вітчизняного ринку товарами та послугами.

Прогнозується зростання кількості суб’єктів малого підприємництва та збереження основних показників їх діяльності, зокрема на кінець 2012 року кількість суб’єктів малого  підприємства у розрахунку на 10  тис. осіб наявного населення становитиме 860 одиниць.

Всього у сфері малого бізнесу з урахуванням найманих працівників малих підприємств, фізичних осіб - підприємців та їх найманих працівників працюватиме понад 231000 осіб.

До 25,8 відсотка збільшиться частка малих підприємств у загальному обсязі виробництва продукції, робіт та послуг.

Збільшаться види робіт та послуг, що надаються суб’єктами підприємницької діяльності на території області.

Як результат, - підвищення рівня життя  сільського населення, зростання податкових надходжень від суб’єктів малого підприємництва до бюджетів усіх рівнів.

Все це сприятиме зростанню чисельності представників середнього класу, який є основою ринкових перетворень та гарантом їх незворотності.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Структура витрат на проведення заходів Програми визначається  у паспорті Програми, який розробляється щорічно відповідно до затвердженої  суми видатків з обласного бюджету на її реалізацію та  затверджується головою облдержадміністрації за умови обов’язкового погодження з постійною комісією обласної ради з питань регуляторної політики, підприємницької діяльності та торговельно-побутового обслуговування населення.

 

 

_________________________________________

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru