На даний момент 369 гостей на сайті

Система НАССР

Привітання відсутні

Головна Новини || В законодавстві Статті Облік робочого часу надомника

Облік робочого часу надомника

e-mail Друк PDF

Для обліку використаного робочого часу всіх працівників підприємства ведуть табель обліку використання робочого часу (типова форма № П-5, затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489; далі – табель), на підставі якого здійснюється нарахування заробітної плати. Оскільки особливостей обліку робочого часу надомників законодавством чітко не визначено, деякі профільні фахівці вважають, що табелі мають вести і для працівників, які працюють вдома. Однак при цьому в них слід відображати нормальну тривалість робочого часу (наприклад, проставляти «звичайні вісімки»), адже надомники розподіляють робочий час на свій розсуд і проконтролювати, скільки і коли фактично працював працівник удома, практично неможливо. У зв'язку із цим неможливо передбачити й надурочні роботи або роботи в нічний час, а також у святкові чи неробочі дні й відповідно здійснювати їх підвищену оплату.

Інші фахівці стверджують, що, оскільки надомники розподіляють робочий час на свій розсуд й оплата їхньої праці провадиться за фактично виконану роботу, відображати в табелі роботу таких працівників не потрібно. Натомість, посилаючись на підпункт 2.7.5.3 пункту 2.7.5 Інструкції про порядок прийняття, переведення, звільнення та обліку кадрів на підприємствах, в організаціях, установах споживчої кооперації України, затвердженої постановою шостих зборів Ради Укоопспілки XVII скликання від 3 квітня 2003 року за погодженням із президією ЦК профспілки працівників споживчої кооперації України – постанова від 1 квітня 2003 року № П-10/Р-9 (далі – Інструкція № П-10), а також подібні вимоги пункту 7 Рекомендації МОП № 184 щодо надомної праці (далі – Рекомендація № 184), вони вважають, що роботодавець зобов'язаний вести окремий облік усіх надомників і, замість табелів, – реєстраційні листи робочих завдань. Згідно із указаним пунктом Інструкції № П-10 у реєстраційних листах робочих завдань, доручених надомникові, зазначають:

– час, відведений для виконання завдань;

– тарифні ставки оплати праці;

– витрати, що виникли у надомника (якщо такі є), і розмір виплаченої у зв'язку із цим компенсації;

– будь-які утримання із заробітної плати, проведені відповідно до законодавства;

– нараховану заробітну плату і виплачену заробітну плату з відрахуванням утримань (разом із датою проведеної виплати).

Копію реєстраційного листа видають надомникові.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Інструкцією № П-10 регулюється надомна праця лише у сфері споживчої кооперації, тому в інших сферах діяльності, щоб уникнути можливих непорозумінь з органами контролю, рекомендуємо одночасно (паралельно) вести і табелі, і реєстраційні листи. При цьому зазначені документи не мають суперечити один одному. реєстраційні листи будуть більш доречними, наприклад, у разі виготовлення надомником якихось виробів і застосування до нього відрядної форми оплати праці. натомість у разі погодинної форми оплати праці надомника (наприклад, для диспетчера, який має чергувати на телефоні у точно визначений час) більш доцільним буде табель.

Оплата праці надомника

Відповідно до статті 97 КЗпП України і статті 15 Закону України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР (далі – Закон № 108) форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження й розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат підприємства встановлюють самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. Якщо на підприємстві колективного договору не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити ці питання із профспілковими органами або (у разі їх відсутності) – з іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Розмір заробітної плати надомників (тарифна ставка, оклад), так само як і інших працівників, не може бути нижчим від розміру мінімальної заробітної плати.

Оплата праці надомників може здійснюватися за погодинною, відрядною або за іншими системами оплати праці (у т. ч. з установленим окладом (ставкою). Наприклад, для надомників, які виготовляють конкретні вироби, скажімо, шиють одяг, оптимальною буде відрядна оплата залежно від норм виробітку, для диспетчера на телефоні – погодинна залежно від фактично відпрацьованого часу, а для керівника (координатора робіт) у певному регіоні – посадовий оклад згідно зі штатним розписом. Крім того, у Положенні № 275 рекомендовано застосовувати також акордну оплату праці (тобто давати завдання на виконання не окремої роботи, а цілого комплексу робіт, за які в цілому і здійснюється оплата).

Відповідно до пункту 2.7.10 Інструкції № П-10 праця надомника має оплачуватися:

– або під час здавання кожного закінченого робочого завдання;

– або через регулярні проміжки часу, що не перевищують одного місяця.

Разом із тим зазначене можливе лише у разі, якщо не порушуватимуться вимоги статті 115 КЗпП і статті 24 Закону № 108, якими передбачено, що заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Якщо ж виплачувати надомникам заробітну плату, наприклад, один раз на місяць (тобто через регулярні проміжки часу, що не перевищують одного місяця), то це буде порушенням законодавства про працю.

Якщо надомник проживає неподалік від підприємства, заробітну плату йому можна виплачувати через касу підприємства. Якщо ж він проживає, скажімо, в іншому населеному пункті, роботодавцеві доцільно перераховувати заробітну плату на особистий картковий (поточний) рахунок надомника за його заявою або на зарплатну платіжну картку цього працівника, видану банком відповідно до укладеного між роботодавцем і банком договору про розрахунково-касове обслуговування на видачу заробітної плати з використанням зарплатних платіжних карток.

ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Підприємство сплачує податок на доходи фізичних осіб, а також єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані на заробітну плату працівників-надомників та утриманих із неї, у загальновстановленому порядку (за місцем розташування підприємства (без філій) незалежно від того, де проживає і фактично провадить трудову діяльність працівник.

Компенсування надомникові його витрат

Витрати за амортизацію інструментів

Згідно з пунктом 10 Положення про умови праці надомників, затвердженого постановою Держкомпраці СРСР і Секретаріату ВЦРПС від 29 вересня 1981 року № 275/17-99 (далі – Положення № 275), якщо надомник використовує свої інструменти і механізми, йому виплачують компенсацію за їх зношення (амортизацію) у порядку, встановленому законодавством. За погодженням сторін надомникові можуть відшкодовувати й інші витрати, пов'язані з виконанням для підприємства роботи вдома (електроенергія, вода тощо). Відповідні норми містяться і в пункті 16 Рекомендації № 184, у якому, зокрема, зазначено, що надомники мають отримувати компенсацію за витрати, пов'язані з їхньою роботою, а саме: за використані енергію та воду, зв'язок і обслуговування машин, обладнання; а також у статті 125 КЗпП, якою передбачено, що працівники, які використовують свої інструменти для потреб підприємства, мають право на одержання компенсації за їх зношення (амортизацію). Розмір та порядок виплати цієї компенсації, якщо їх не встановлено в централізованому порядку, визначає роботодавець за погодженням із працівником.

На практиці деякі підприємства окремо не виділяють нарахування компенсації за використання надомником свого обладнання, інструментів та/або інших ресурсів, а встановлюють йому заробітну плату в підвищеному розмірі, яка фактично включає таку компенсацію.

Для визначення розміру компенсації та порядку її виплати можна дотримуватися такої процедури. Працівник має подати відповідну заяву про надання дозволу використовувати своє обладнання (додаток 1), а роботодавець – видати наказ про порядок його використання (додаток 2).

Додаток 1

Зразок заяви про надання дозволу на використання працівником свого устаткування

Директорові ТОВ «Сучасний одяг»
Степовому С. І.

Петрук О. О.,
яка проживає за адресою:
м. Донецьк, вул. Нова, б. 11


ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на роботу швачкою 5-го розряду на умовах надомної праці з 03 листопада 2014 року і дозволити використовувати для роботи згідно з отримуваними завданнями власне устаткування (прасувальне устаткування, швейну машинку) з виплатою щомісячної компенсації у розмірі, що дорівнює сумі щомісячної амортизації. Вартість устаткування, придбаного 27 жовтня 2014 року, становить 5900 грн. (у т. ч. прасувального устаткування – 2200 грн., швейної машинки – 3700 грн.).

Додаю копію квитанції про оплату вартості устаткування від 27.10.2014.

28.10.2014

Петрук


Додаток 2

Зразок наказу про порядок використання устаткування надомника

ТОВ «СУЧАСНИЙ ОДЯГ»

НАКАЗ

03.11.2014

м. Донецьк

№ 39-ОД


Про порядок використання
Петрук О. О. свого устаткування
для потреб підприємства

Для впорядкування використання у господарській діяльності підприємства устаткування (прасувальне устаткування, швейна машинка), що належать на праві власності Петрук О. О., та з метою встановлення порядку виплати компенсації за його амортизацію

НАКАЗУЮ:

1. Дозволити Петрук О. О. використовувати з 03 листопада 2014 року власне устаткування (прасувальне устаткування, швейну машинку) для виготовлення відповідних швейних виробів за завданнями підприємства вдома.

2. Призначити Петрук О. О. відповідальною за своєчасне обслуговування та ремонт устаткування, які вона має здійснювати за власні кошти.

3. Зобов'язати головного бухгалтера Марченко С. С. надавати до 1-го числа місяця, наступного за звітним, розрахунок суми щомісячної компенсації, яку обчислювати згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів. При цьому балансова вартість устаткування на початок першого розрахункового кварталу прирівнюється до вартості, зазначеної у квитанції про оплату вартості устаткування від 27.10.2014 (5900 грн., у т. ч. прасувальне устаткування – 2200 грн., швейна машинка – 3700 грн.).

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Директор

Степовий

С. І. Степовий


С наказом ознайомлена
Петрук О. О. Петрук
03.11.2014

ЗВЕРНУТИ УВАГУ

Порядок виплати компенсації надомникові може бути визначено і в трудовому договорі.

Витрати на електроенергію, воду, зв'язок тощо

Інші витрати надомника, такі як витрати на електроенергію, воду, зв'язок, Інтернет тощо, якщо вони не досить суттєві і нема змоги їх обраховувати окремо від «звичайних» витрат надомників на побутові послуги, на практиці переважно не компенсуються. Якщо ж ці витрати досить суттєві проти «звичайних» витрат надомника, бажано також розробити порядок їх компенсації.

Наприклад, якщо праця надомника пов'язана переважно з роботою на ноутбуці, то його витрати на електроенергію будуть відносно невеликими проти витрат надомника, який часто користується електричною праскою для прасування швейних виробів або принтером для роздруковування різних матеріалів. Аналогічно відносно невеликими будуть витрати на телефонний зв'язок перекладача певного виду текстів, який лише час від часу зв'язується зі своїм роботодавцем, проти витрат диспетчера або агента з постачання, який постійно спілкується з клієнтами стаціонарним телефоном з погодинною тарифікацією.

Витрати на проїзд (якщо надомник проживає в іншому населеному пункті)

Якщо надомник проживає в іншому населеному пункті, ніж той, де розташоване підприємство, у нього також можуть виникати витрати, пов'язані з поїздками у службових (робочих) справах до адміністрації (головного офісу) підприємства. Для вирішення питання щодо компенсації таких витрат та уникнення можливих непорозумінь з органами контролю в наказі про прийняття на роботу (призначення на посаду) такого працівника слід вказати, що місце його постійної роботи (робоче місце) розташоване в іншому населеному пункті, ніж підприємство. При цьому вказана робота не вважатиметься відрядженням, адже відповідно до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року № 59 (далі – Інструкція № 59), службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника органу державної влади, підприємства, що повністю або частково утримується (фінансується) за рахунок бюджетних коштів, на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи.

Крім того, «Загальними положеннями» Інструкції № 59 передбачено, що у разі коли філії, дільниці та інші підрозділи підприємства розташовані в іншій місцевості, місцем постійної роботи вважається той підрозділ, робота в якому обумовлена трудовим договором (контрактом). Тому якщо на підприємстві є кілька надомників в іншому населеному пункті, можна розглянути доцільність створення окремого структурного підрозділу в цьому населеному пункті, до якого б увійшли всі працівники-надомники вказаного населеного пункту і який вважався б їхнім постійним місцем роботи.

Якщо надомник здійснює поїздку до адміністрації (офісу) підприємства або його окремого підрозділу в іншу місцевість за розпорядженням керівника підприємства для виконання службового доручення (наприклад, для участі у переговорах, конференціях, симпозіумах або інших заходах за тематикою, що збігається з основною діяльністю підприємства), то таку поїздку можна вважати на загальних підставах службовим відрядженням. При цьому в наказі про відрядження працівника-надомника доцільно вказати не лише населений пункт, до якого відряджено працівника, а й населений пункт, з якого його відряджено. Відповідно до Інструкції № 59 надомникові виплачуються добові згідно з наказом про відрядження та відповідними первинними документами, а також за наявності підтвердних документів (в оригіналі) відшкодовуються в межах граничних сум витрати на винаймання житлового приміщення, проїзд тощо.

Оформлення трудової книжки надомника

У Положенні № 275 передбачено певні особливості оформлення трудових книжок надомників. Так, відповідно до пункту 8 цього Положення на надомників, які раніше ніде не працювали і відповідно не мають трудових книжок, трудові книжки заводять у звичайному порядку після здавання ними першого виконаного завдання. У такому ж порядку вносять записи до трудових книжок і тих працівників, які їх уже мають. Однак зазначені норми не відповідають вимогам законодавства України, зокрема статті 48 КЗпП та Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58 (далі – Інструкція № 58). Згідно з пунктом 1.1 цієї Інструкції трудові книжки ведуть на всіх працівників, які працюють на підприємствах усіх форм власності або у фізичної особи понад п'ять днів (стосовно надомників зазначену вимогу підтверджено і в п. 1.5 Інструкції № П-10). Заповнення трудової книжки вперше провадиться роботодавцем не пізніше тижневого строку із дня прийняття працівника на роботу (п. 2.2 Інструкції № 58).

Визначення тривалості щорічної відпустки надомникові

Норми розділу V «Відпустки» Положення № 275 не відповідають законодавству, тому, вирішуючи питання щодо надання надомникам відпусток, слід керуватися нормами Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року № 504/96-ВР. Варто зауважити, що цим Законом не передбачено якихось особливостей для надомників, крім частини четвертої статті 18, у якій зазначено, що за бажанням жінки або осіб, указаних у частині третій цієї статті (батька дитини, баби, діда чи інших родичів, які фактично доглядають за дитиною, або особи, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одного із прийомних батьків), у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період такої відпустки.

Звільнення надомника

Розірвання трудового договору з надомником також здійснюється у загальновстановленому порядку згідно з вимогами КЗпП, але тут можуть бути й певні особливості. Наприклад, розірвати трудовий договір з ініціативи роботодавця за прогул (у т. ч. за відсутність на роботі більше 3 год. протягом робочого дня) без поважних причин (п. 4 ст. 40 КЗпП) буде складно, якщо надомникові не встановлено конкретного часу роботи і його завдання полягає, наприклад, у виготовленні певної кількості виробів протягом певного періоду (дня, тижня, місяця).

Якщо ж трудовим договором, укладеним, наприклад, із диспетчером на телефоні вдома, передбачено, що він зобов'язаний приймати і передавати певні повідомлення протягом конкретного часу (скажімо, з 8.00 до 17.00), то відсутність його на робочому місці біля стаціонарного телефону більше 3 год. у зазначений час може слугувати підставою для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця за прогул.

Олександр Клименко

Консультант із соціально-трудових відносин

Додати коментар


Захисний код
Оновити

КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ

+38 (0512) 58-15-19, +38 (0512) 58-31-16, +38(0512) 71-71-77 ednanya_com@mail.ru